• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3589
Zaslaných príspevkov: 100875
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Larp 2012 pravidla

ciara
05.03.2012 | Branislav Šiftár
1.) Obecná pravidla
(Závazná pravidla pro všechny hrající)
 
 1.1         Hry se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let. Osoba mladší 18 let se může hry zúčastnit pouze po předchozí domluvě s organizátory a s potvrzením od zákonného zástupce.
 
1.2          Hráči jsou povinni řídit se platnými zákony ČR a dbát na jejich dodržování. Jsou povinni svým chováním zamezovat možnosti zranění či poškození majetku a těmto situacím předcházet. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při rozdělávání ohňů. Tj. zákaz jejich rozdělávání v lese, na loukách se suchou trávou apod. Hořící ohniště nesmí zůstat bez dozoru a jeho uhašení musí být řádně zkontrolováno – prolitím vodou nebo zasypání hlínou.
 
1.3          Organizátoři v žádném případě nezodpovídají za případná zranění či poškození majetku hráčů, způsobená během hry. Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost. Organizátoři nepřejímají odpovědnost za jednání hráčů před, během a ani po skončení akce.
 
1.4          Během hry je přísně zakázáno požívat alkohol či jakékoliv omamné nebo návykové látky.
 
1.5          Hráč je povinen mít po celou dobu hry u sebe předepsanou výbavu, která se skládá z ochrany zraku a reflexní vesty žluté nebo oranžové barvy.
 
1.6          V herním prostoru je povinností každého hráče nosit neustále předepsanou ochranu zraku, tj. brýle nebo masku určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska bez předchozí úpravy nebo sluneční brýle.
 
1.7          Pokud není organizátory určeno jinak, platí v herním prostoru zákaz používání pyrotechniky.
 
1.8          Je zakázáno používat radiostanice, pracující v nepovolených pásmech.
 
1.9          V případě jakéhokoli vážného narušení běhu hry, jako je např. zranění, výskyt většího množství civilních osob v herním prostoru, příjezd POLICIE ČR apod., je hráč povinen ihned přerušit hru a vzniklou situaci neprodleně hlásit organizátorům.
 
1.10       Organizace si vyhrazuje právo na okamžité vyloučení hráče ze hry.
 
1.11       Při registraci hráče proběhne ověření hráčovy znalosti pravidel a kontrola kostýmu. Pokud hráč neprojde testem pravidel nebo kostýmovou zkouškou, nebude do hry vpuštěn.
 
1.12       Je zakázáno šplhat na stromy, do pater opuštěných objektů a do nepovolených sklepení objektů. V povolených sklepeních je třeba dbát zvýšené opatrnosti a do těchto prostor je zákaz vstupu bez zdroje světla, doporučená je ochrana hlavy. 
 
1.13       Pro organizátory je vyhrazeno spojení na PMR kanále č 5. Hráči mohou na tento kanál v případě závažných důvodů, jako zranění apod., zavolat některého z organizátorů, který tuto situaci bude bezodkladně řešit. Jiné použití tohoto kanálu, jakož i jeho odposlech je pro hráče přísně zakázán.
 
1.14       Vědomý i nevědomý exploiting pravidel povede s nejvyšší pravděpodobností k vyloučení hráče ze hry.
  
 
2.) Zbraně a munice
(Vytýčení použitelných zbraní a munice)
 
2.1          Je zakázáno nošení a používání jiné střelné zbraně než airsoftové a používání jiné než plastové BB munice ráže 6mm nebo 8mm.
 
2.2          Je doporučeno použití airsoftových zbraní s úsťovou rychlostí automatických ručních zbraní nepřesahujících 450 fps, automatických těžkých zbraní nepřesahujících 470 fps a odstřelovacích pušek nepřesahujících 500 fps.
 
2.3          Cvičná a nástřelná střelba je povolena pouze v prostoru k tomuto účelu vymezeném organizátory hry. Mimo tento prostor je střelba v nebojových zónách (tzv. Off-zónách) zakázána.
 
2.4          Je zakázáno používat organizátory neschválené kontaktní zbraně.
 
2.5          Coby kontaktní zbraň lze považovat buď gumový (nikoli však plastový cvičný nůž), popřípadě další doma vyrobené kontaktní zbraně (např. mačety nebo kyje). Tato zbraň však musí být v souladu s tématem hry a kostýmem hráče. Vše musí být dostatečně měkčeno a údery musí být brzděné, ale s jasným nápřahem.
 
2.6          Organizátoři si vyhrazují právo vyzkoušet sílu zbraně na jejím majiteli.
 
2.7          Veškeré zbraně podléhají kostýmové zkoušce. Vlastní munice je zakázána. Herní munici zajišťuje organizátor.
 
2.8          Granáty mohou být pouze „hrachové“ konstrukce. „Sádráky“ či jiné typy jsou zakázány.
 
2.9          Každý hráč má na začátku každého ročníku nárok na herně nezcizitelný krátký manuál a 50 ks příslušné munice.
 
 
3.) Soubojový systém
(Střelba, zásahy a zranění)
 
3.1          Je zakázána střelba na civilní osoby, civilní auta a na osoby označené reflexní vestou.
 
3.2          V případě zásahu kuličkou či kontaktní zbraní do těla nebo do výstroje, je hráč zraněn. V případě zásahu dávkou se každá kulička počítá jako samostatný zásah. Zásah (i opakovaný) do neprůstřelné vesty nebo helmy si hráč nepočítá.
 
3.3          Zásah odraženou kuličkou nebo zásah do zbraně je neplatný.
 
3.4          Zásah kuličkou spoluhráče je platným zásahem.
 
3.5          Při prvním zásahu je hráč zraněný a hraje zranění podle toho, kam dostal zásah. Pokud byl před tím zraněný nebo mu pravidla snižují počet zásahů, je hráč mrtvý.
 
3.6          Při smrti padá hráč na zem, hraje umírajícího a posléze mrtvého, dle místa zásahu. Po pěti minutách či po skončení probíhajícího střetu, si obléká reflexní vestu a odchází na místo určené pro mrtvé hráče.
 
3.7          Při zranění musí být hráč do pěti minut ošetřen, jinak umírá. Zranění do končetin si může ošetřit sám (pokud má kvalifikaci Polního medika, viz bod 9.1), jinak musí být ošetřen jiným hráčem.
 
3.8          Hráč raněný do nohy nebo hrudi může být přenesen spoluhráčem, ale nesmí se na přenášení aktivně podílet. Hráč raněný do horních končetin může být z místa odveden. Zraněný, pokud není schopen se sám ošetřit, si může pomoc přivolat voláním nebo vysílačkou.
 
3.9          Zraněný může být „doražen“ plácnutím ruky nebo kontaktní zbraní. Střelba na zraněného zblízka je zakázána. Pokud byl zraněný hráč „doražen“, nemůže již být zajat.
 
3.10       Zraněný hráč, který má ošetřené zranění obvazem se nesmí pohybovat rychleji než chůzí a nesmí používat obouruční (dlouhé) zbraně. Nesmí se také bránit proti útoku zblízka.
 
3.11       Hráči musí „hrát“ zásahy a to až do jejich úplného vyléčení, např. pajdání, používání zbraně druhou rukou atd. Hráč je i po ošetření obvazem zraněný! K úplnému vyléčení dojde až u chirurga v Polní nemocnici. Pokud je hráč ošetřen obvazem, tento mu může být sejmut taktéž pouze v Polní nemocnici.
 
3.12       Je zakázán jakýkoli kontaktní boj, vyjma náznaků podřezání, popřípadě stínových úderů kontaktní zbraní. Tyto útoky je nutné provádět na neoddiskutovatelnou vzdálenost s řádným nápřahem a včasným dobrzděním. Hráči mají možnost se domluvit a zinscenovat „barovou bitku“, musí však zajistit, aby v jejím důsledku nemohlo dojít ke zranění nebo poškození vybavení svého ani jiného hráče.
 
3.13       Komunikace mezi mrtvými a hrajícími není povolena.
 
3.14       Protivník může zraněného nebo mrtvého hráče „okrást“ o zcizitelné herní předměty. V případě okrádání mrtvého lze toto provést pouze do doby, než mrtvý hráč oblékne reflexní vestu a odejde na místo určené pro mrtvé (pět minut nebo než skončí probíhající střet).
 
3.15       Barevný dým symbolizuje jedovatý plyn. Pokud je hráč vystaven jeho vlivu, okamžitě umírá. Bílý dým nemá žádný zvláštní účinek.
 
3.16       BRUTAL.  Je možné, aby jeden hráč vyzval jiného na „souboj bez pravidel“. Učiní tak hlasitou výzvou „BRUTAL“ na konkrétního hráče, který mu musí stejně hlasitě odpovědět. Poté může započít souboj, který není uměle omezen pravidly. Je na hráčích, jak ho provedou, ale je to pouze jejich vlastní iniciativa, za kterou nenese organizátor odpovědnost.
  
 
4.) Vybavení
 
4.1          Na veškeré zbrojní vybavení musí mít hráč „doklad o vlastnictví“. Do této kategorie patří zbraně, plynové masky, neprůstřelné vesty a helmy. „Doklad o vlastnictví“ je prezentován kartičkou, která musí být po celou dobu připevněna na předmětu, jemuž náleží. Drogy mají své vlastní zástupné symboly.
 
4.2          Zbraně se dělí se do následujících kategorií: manuální, poloautomatické a automatické.
 
4.3          Plynová maska chrání před jedovatými plyny. Musí krýt celý obličej a musí omezovat výhled.
 
4.4          Neprůstřelná vesta chrání před zásahem ze střelných zbraní a střepinami z granátů. Kryje pouze tam, kde skutečně je. Za neprůstřelnou vestu lze považovat pouze něco, co tak skutečně vypadá. Obal na vestu bez výplně, popřípadě taktická vesta se za neprůstřelnou nepovažují. Neprůstřelnou vestu není možno aplikovat jinam než na trup.
 
4.5          Neprůstřelná helma chrání hlavu před zásahem ze střelné zbraně nebo střepinou. Chrání tam, kde skutečně je. Za neprůstřelnou helmu se nepovažují lyžařské, motocyklistické či „delťácké škopky“. Pouze plechové, cvičné plastové, kevlarové nebo aramidové helmy se považují za dostatečné.
 
4.6          Ústrojní kázeň, kostým .  Kostým hráčů je omezen pouze:
  - zákazem maskovacích kompletů (tj. kalhoty a blůza stejného vzoru), zvláště pak západních a amerických vzorů. Kostým však musí být v souladu s tématem hry.
  - zákazem používat kostým nebo kostýmní doplňky v jasně modré (blankytné) barvě.
 
4.7          Medikace – Vortex. Ve hře reprezentován barevným práškovým cukrem. Zvyšuje odolnost organismu o jeden zásah (hráč je tedy raněný až při druhém zásahu). Po první dávce však vzniká závislost a tím i potřeba brát další dávku každé dvě hodiny. Závislosti se lze zbavit pouze podstoupením detoxikační kůry v Polní nemocnici. Pokud si hráč dávku v předepsaném intervalu nevezme, dostává se do stavu jako při ošetřeném zranění (viz bod 3.10). Pokud si hráč však nevezme i následující dávku (tzn., že vynechá dvě dávky za sebou), nastává okamžitá smrt.
 
4.8          Medikace – Valproic. Ve hře reprezentován vitaminovou tabletou. V případě zranění poskytuje hráči půl hodiny na ošetření (místo standardních 5 minut). Hráč se v tomto případě chová jako by měl ošetřené zranění. Pokud však do půl hodiny po požití Valproicu nedojde k vyléčení v Polní nemocnici, nastává okamžitá smrt.             
 
 
5.) Vozidla
 
5.1          Ve hře se mohou vyskytovat vozidla. Hráčům se přísně zakazuje jakákoli jiná, než povolená interakce (viz body 5.4 a 5.5) s nimi. Je také zakázáno jim jakkoli nebezpečně bránit v průjezdu, například skákáním do jízdní dráhy.
 
5.2          Vozidlo jako herní prvek musí být ze všech stran označeno kontrastním znakem frakce, jíž náleží. Velikost tohoto znaku musí být nejméně formátu A3.
 
5.3          Vozidlo, které je sice herní, ale z nějakého důvodu jede do Zóny neherně, musí být označeno reflexní vestou tak, aby byla vidět ze všech stran. Ideálně vyvěšením na anténu, pokud je na střeše.
 
5.4          Vozidlo je možno využívat k boji. Je možno střílet z něj i na něj. Je zakázáno používat vozidlo jako bojový prostředek, například najížděním proti ostatním hráčům.
 
5.5          Zaparkované vozidlo lze zničit, pokud nalepíte přes čelní sklo z venku kříž z papírové lepicí pásky o šíři nejméně 3 cm. Rozměry kříže musí být nejméně 30*30cm.
 
5.6          Zničené vozidlo musí být označeno reflexní vestou výše popsaným způsobem. Poté bude řidičem odvezeno na mimoherní parkoviště.
 
5.7          Zničené vozidlo se znovu obnoví po 8 hodinách.
 
5.8          Za vozidlo odpovídá jeho řidič. Pokud nebude vozidlo např. vhodně označeno, ponese následky jeho řidič.
 
 
 
6.) Základny
 
6.1          Základny se dělí na dva druhy. Bojové a nebojové.
 
6.2          Nebojové základny jsou Vojenská mobilní laboratoř (VML), Bar a Polní nemocnice. V těchto základnách je zakázán jakýkoli boj, ať už kontaktní či nekontaktní. Povoleno je pouze RP. Během boje je zakázáno se schovávat do nebojových základen. Taktéž se zakazuje sem cíleně směřovat boj.
 
6.3          Veškeré ostatní báze se považují za bojové a boj je povolen v plné míře.
 
6.4          Každá základna může mít vyhrazenou jednu místnost bez oken a pouze s jedním vstupem, která bude viditelně označena páskou a bude sloužit výhradně jako sklad osobních a neherních věcí hráčů, obývajících tuto základnu. V takové místnosti je také zakázán boj. Hráčům se přísně zakazuje se v takové místnosti zdržovat déle, než je nezbytně nutné a není zde možno ani spát. Vše se musí dít v herní části základny. V případě dobytí základny není možno tuto místnost vydrancovat a taktéž se tu nesmí vyskytovat žádné herní předměty.
 
6.5          Hráči obývající základnu musí své věci ukládat tak, aby předešli jejich poškození. Především by se měli vyvarovat rozkládání spacáků či batohů pod okny.  Případný útočník nenese odpovědnost za škodu způsobenou špatným uložením věcí.
 
 
7.) Smrt, respawn a zombení
 
7.1          Smrt hráče může nastat v důsledku několika situací:
 - smrt zásahem střelnou zbraní nebo střepinou granátu
 - smrt zásahem kontaktní zbraní
 - smrt způsobená absorbováním nadkritické dávky radiačního záření
 - smrt v důsledku kontaktu s anomálií
 - smrt v důsledku napadení mutantem
 - smrt v důsledku vynechání drogových dávek
 - smrt v důsledku kontaktu s nebezpečným artefaktem bez potřebných ochranných prostředků
 - smrt v důsledku kontaktu s jedovatým plynem bez příslušných ochranných prostředků
 
7.2          V každém případě úmrtí (kromě smrti způsobené anomálií) hráč nejprve vyčká na místě nejméně pět minut nebo do skončení bojového střetu a poté obléká reflexní vestu a odebere se na místo vyhrazené pro mrtvé.
 
7.3          V případě, že hráč zemřel v důsledku kontaktu s anomálií, je jeho tělo i veškerá výbava nenávratně zničena. Takového hráče není možné o nic obrat a je tedy bezpředmětné, aby zde hráč setrvával. Oblékne si reflexní vestu a bez prodlení odchází na místo určené pro mrtvé. Zde ihned odevzdá všechny své herní předměty, včetně peněz.
 
7.4          Hráč, který je mrtev a dorazí na místo vyhrazené pro mrtvé, se zapíše do seznamu a uvede ke svému jménu důvod své smrti a čas, kdy na hřbitov dorazil. Od té doby mu běží respawn v délce 4 hodin. Respawn je povolen pouze na místě určeném pro mrtvé. Opuštění tohoto prostoru je možné pouze v závažných případech (např. vykonání osobní potřeby). Toto opuštění a následný návrat hráč zaznamená do seznamu tak, aby v místě určeném pro mrtvé strávil předepsanou dobu. Pokud hráč pro respawn potřebuje nějaké další věci, vyzvedne si je v reflexní vestě ještě před nástupem na respawn.
 
7.5          Hráč si ponechá všechny své věci, o které nepřišel (po smrti nebyl okraden) do doby, než mu skončí respawn. Poté s nimi může pokračovat ve hře.
 
7.6          Hráč, který si chce zkrátit respawn, tak může učinit prostřednictvím tzv. zombení. V takovém případě se hráč na místě určeném pro mrtvé zapíše do seznamu jako ZOMBIE. Doba respawnu se mu tím zkracuje na polovinu, tj. na dvě hodiny. Po uplynutí této doby si hráč obléká reflexní vestu a jde se odhlásit z respawnu.
 
7.7          Hráč, který jde zombit, si bere sebou jen svojí zbraň, ostatní věci si uloží na místo k tomu určené. V reflexní vestě dojde na místo svého skonu. Zde si sundává reflexní vestu a začíná zombit. Pokud se na místě, kde by měl zahájit zombení, vyskytují jiní hráči, musí se tento hráč přesunout jinam.
 
7.8          Hráči v roli zombií se mohou potulovat do padesáti metrů od místa, kde zemřeli. Zombie se nepotuluje za žádným cílem a útočí bez rozdílu na vše živé, vyjma ostatních zombií. Zombiewalky jsou zakázány.
 
7.9          Zombifikovaný hráč má stejnou odolnost jako by byl pod účinkem vortexu. Padá tedy až po třetím zásahu, ale necítí bolest a nehraje zranění. Poté vyčká na zemi coby mrtvola nejméně jednu minutu a pak znovu ožívá. Takto se to tedy může opakovat až do konce hráčova zkráceného respawnu.
 
7.10       Zombie se pohybuje nejrychleji chůzí, a pokud je ozbrojena střelnou zbraní, může pálit pouze nemířeně – od boku. Vyznačuje se charakteristickým mručením. Zombie nemusí mručet celou dobu, stačí jen kdykoli je v doslechu nějaký žijící hráč, aby byla možná její jasná identifikace.
 
7.11       Zombie může být definitivně zabita odříznutím hlavy, pokud je zneschopněna na zemi. Po smrti zombie setrvá povinných pět minut na místě a pak se v reflexní vestě odebere na místo určené pro mrtvé, kde si odsedí zbytek svého zkráceného respawnu.
 
7.12   Organizátoři si vyhrazují právo regulovat počty zombie, pohybujících se po Zóně. Informace o tomto stavu jsou k dispozici hráčům na místě určeném pro mrtvé.
 
 
8.) Zóna a radiace
 
8.1          V Zóně se vyskytují dva druhy anomálií – viditelné a neviditelné. Viditelné anomálie jsou reprezentovány zástupnými symboly. V našem případě cáry průsvitného igelitu nebo zelené síťky. Neviditelné anomálie jsou reprezentovány IR čidly, která zahoukají kdykoli, když je v dosahu anomálie hráč.
 
8.2          Viditelné anomálie zabíjí dotykem. Neviditelné zabíjí v okruhu deseti metrů od čidla, při spuštění zvukového poplachu.
 
8.3          V obou případech je všechno, co je v dosahu anomálie, zničeno. Včetně těl hráčů a jejich výbavy.
 
8.4          Smrtelný je i kontakt s některými artefakty bez určitých ochranných prostředků (speciální kleště a přepravka na artefakty). V takovém případě se vybavení hráče nezničí.
 
8.5          Přítomnost radiace lze zjišťovat pomocí detektoru. Detektor je vybaven měřidlem a třemi LED diodami, které indikují různé stavy. Žlutá dioda značí nemoc z ozáření. Červená a zapípání značí smrt v důsledku absorbování nadkritického množství radiace.
 
8.6          Pokud hráč má nemoc z ozáření (svítí žlutá LED dioda na jeho detektoru), tak nemůže používat dlouhou zbraň a pohybuje se maximálně rychlostí chůze. Takto postižený hráč se také nemůže bránit útokům zblízka. Z nemoci z ozáření je hráč vyléčen pouze v Polní nemocnici.
 
8.7          Pokud hráč zemře na nemoc z ozáření (červená LED dioda na detektoru), padne tam, kde je a nejméně pět minut zůstává ležet. Poté obléká reflexní vestu a odcházíte na místo určené pro mrtvé.
 
8.8          Pokud hráč nemá detektor a chystá se na výpravu do Zóny, tak se musí přidat ke hráčovi či hráčům, kteří detektor mají. V takovéto skupině musí tedy být alespoň jeden detektor. Hodnoty z tohoto detektoru ve skupině se pak vztahují na všechny členy této skupiny.
 
8.9          Výskyt mutantů v Zóně je častý, je jich několik známých druhů a další, dosud nepoznané druhy se objevují. Až na výjimky útočí mutanti dotykem. Hráč, kterého se mutant dotkl poprvé, je lehce zraněn. Není to zranění v pravém slova smyslu, protože hráče nijak neomezuje – prostor pro RP. Druhý dotyk je už za regulérní zranění a po třetím doteku nastává smrt.
 
8.10       Mutant Našeptávač útočí vrháním tenisových míčků. V případě, že je hráč zasažen tenisovým míčem, znamená to, že byl ovládnut Našeptávačem. Hráč okamžitě znehybní a počká, až mu Našeptávač sdělí, co má hráč dělat. Od této chvíle je hráč 20 minut pod vládou Našeptávače a musí plnit jeho příkazy. Po uplynutí těchto 20 minut si hráč obléká reflexní vestu a jde do nejbližší spřátelené základny. Zde vestu svlékne a vrací se ihned do hry. Z doby, kdy byl pod nadvládou Našeptávače, si nic nepamatuje.
 
  
9.) Ostatní mechanismy
 
9.1          Ošetření hráče probíhá pomocí RP obvázáním rány obvazem. Obvaz může použít pouze Polní medik, tj. hráč, který projde výcvikem na medika u NPC Polní chirurg.
 
9.2          Zajat může být hráč, který je zraněný nebo překvapený. Pokud je zajatý hráč zraněný, musí být ihned ošetřen. Překvapením hráče je myšleno přiblížení se na kontaktní vzdálenost, bez předchozího upozornění.
 
9.3          Veškerá činnost, kterou hráči dělají v Zóně, je herní a snažíme se o maximální možné (bezpečné) přiblížení realitě. Bez reflexní vesty neexistuje neherní jednání.
 
9.4          Výslechy jsou možné pouze za použití nedestruktivních metod. Žádná vulkanizace, žádný výslech třetího stupně nejsou přípustné. Vyslýchanému nesmí být způsobeno žádné fyzické ani duševní poškození.
 
9.5          Pravidlo „RUDÉ STOP“:
Pravidlo RUDÉ STOP znamená, že pokud bude herní situace směřovat k duševnímu či fyzickému poškození oběti, která s tímto jednáním nebude souhlasit, vykřikne tato nahlas „RUDÉ STOP!“. Tímto okamžitě končí jakékoli aktivity vůči tomuto hráči.
 
 9.6         Hráč, který využije práva „RUDÉ STOP“ musí pravdivě a bez průtahů odpovědět na všechny herní otázky, které mu budou položeny a na požádání musí odevzdat všechny herní předměty. Poté musí být okamžitě propuštěn, aniž by byl zraněn nebo usmrcen.
 
9.7          „Neherní“ spánek neexistuje. Vyjma výjimečných případů není možno spát mimo herní území. Spát v Zóně v reflexní vestě není povoleno.
 
9.8          Organizátoři jsou během hry označeni modrou pokrývkou hlavy (nebo jasně viditelnou rukávovou páskou modré barvy). V případě potřeby s nimi hráč tedy může řešit případné herní problémy a nejasnosti. Pokud organizátor nemá modrou pokrývku hlavy (nebo pásku), vystupuje ve hře jako herní postava. V noci jsou organizátoři označeni modrým světlem (lightstickem).
 
9.9          Systém odměn za roky v Zóně:
Každý hráč získává s počtem let strávených v Zóně navíc zkušenosti, které se projevují na jeho startovní výbavě. Jeden ročník hry se rovná jednomu roku v Zóně. Možnosti vybavení jsou k jednotlivým rokům následující (počítají se vždy odsloužené roky, tzn., že zúčastňuje-li se hráč svého prvního ročníku, tato možnost výbavy se ho netýká):
 
1 rok – Manuální zbraň
2 rok – Plynová maska
3 rok – Krátká automatická zbraň
4 rok – Dlouhá automatická zbraň / Odstřelovací puška
5 rok – Neprůstřelná helma
6 rok – Neprůstřelná vesta
7 rok -  Jedna další položka ze seznamu navíc
 
Každá kategorie má nárok na výběr věci nižší hodnoty.