• shadow of chernobyl
  • clearsky
  • call of pripyat
  • stalker 2
  • metro 2033
  • modding
  • larp
  • Čerrnobyl
  • forum
Registrovaných užívate¾ov: 3592
Zaslaných príspevkov: 117379
forum
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
Datastor Modpack Main Spanish STALKER Community STALKER Community in France RPG Vault
Prvá slovenská fanstránka o hernej sérii WORMS NightStalkers: Return to Chernogorsk Zone - OFP Mod ChernobylZne.cz
S.T.A.L.K.E.R. LARP

Larp 2010 pravidla

ciara
29.01.2010 | Branislav Šiftár
Povinné vybavení
 
Ochrana zraku, reflexní vesta, svítidlo
 
Pro účastníky mladší 18 let je nutné mít povolení o účasti na akci podpísané rodiči anebo zákonnými zástupci - download: dokument
 
Pravidla hry
 aktualizované o Blowout - naspodu stránky
 
Skilly jsou zatím ve fázi rozpracování
 
Organizace

1) Hry se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
2) Organizátoři nezodpovídají za případná zranění způsobená během hry. Každý z hráčů se účastní hry na vlastní zodpovědnost.
3) Během hry je zakázáno požívat alkohol či jakékoliv omamné nebo návykové látky.
4) Cvičná a nástřelná střelba je povolena pouze v prostoru „mrtvoliště“ a to v místě určeném a do předem stanoveného prostoru.
5) Je zakázáno nošení jiné než airsoftové zbraně a používání jiné než plastové munice ráže 6 nebo 8mm. Je zakázáno používat organizátory neschválené kontaktní zbraně.
6) V herním prostoru je povinností každého hráče nosit předepsanou ochranu zraku, tj. brýle nebo masku určené a atestované pro airsoft. Za ochranu zraku se nepovažuje např. plynová maska nebo sluneční brýle.
7) Pokud není organizátory dáno jinak, platí v herním prostoru zákaz používání pyrotechniky a dýmovnic.
8) Je zakázáno šplhat na stromy, do pater opuštěných objektů a do nepovolených sklepení objektů. V povolených sklepeních je třeba dbát zvýšené opatrnosti a do těchto prostor je zákaz vstupu bez zdroje světla, doporučená je ochrana hlavy.
9) Je zakázáno používat radiostanice, pracujících v nepovolených pásmech.
10) V případě zranění je hráč povinen tuto skutečnost ihned hlásit organizátorům.
11) Je zakázána střelba na civilní osoby a na osoby označené reflexní vestou. Civilní osoba je považována za pohybující se nebezpečnou anomálii, která zabiji na dálku. Při spatření této anomálie musí hráč ihned z dosahu jejího dohledu, jinak je okamžitě mrtev. Při výskytu většího počtu civilních osob je nutno ihned přerušit hru a ohlásit to organizátorům.
12) Komunikace mezi mrtvými a hrajícími není povolena.
13) Mrtvý si ihned obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Tam odevzdá svůj zápisník k zápisu a vyčká určenou dobu k oživení.
14) Po ukončení hry pořadatel neručí za činnost účastníků.
15) Porušení kteréhokoliv z těchto bodů může být potrestáno až vyloučením ze hry.
16) Při registraci proběhne ověření hráčovy znalosti pravidel. Pokud hráč pravidla nebude umět, nebude do hry vpuštěn!
 
 
Zásahy a zbraně

1) Je věcí cti každého hráče přiznat zásah.
2) Zásahem je myšlen dotyk kuličky nebo kontaktní zbraně těla nebo výstroje hráče. Zásah odraženou kuličkou nebo zásah do zbraně je neplatný.
3) Zásah kuličkou spoluhráče je platným zásahem.
4) Při prvním zásahu hlásí hráč „ZRANĚNÝ“, pokud už zraněný byl, hlásí „MRTVÝ“.
5) Při hlášce „MRTVÝ“ hráč obléká reflexní vestu, vyčká 5 minut po skončení boje a poté odchází na mrtvoliště, kde vyčká 1 hodinu, než se může vrátit do hry.
6) Při hlášce „ZRANĚNÝ“ musí hráč počkat 5 minut na ošetření jiným hráčem. Pokud není zraněný ošetřen ve stanoveném čase, stává se mrtvým.
7) Zraněný hráč se po celou dobu, než bude ošetřen, nesmí hýbat nebo přemisťovat. Může však být přenesen spoluhráčem, ale nesmí se na přenášení aktivně podílet. Zraněný může pomoc přivolat voláním nebo vysílačkou.
8) Zraněný může být „doražen“ plácnutím ruky nebo kontaktní zbraní. Střelba na zraněného z blízka je zakázána. Pokud byl zraněný „doražen“, nemůže být zajat.
9) Hráči by měli „hrát“ zásahy a to až do jejich úplného vyléčení, př.: pajdání, používání zbraně druhou rukou atd.
10) Protivník může zraněného nebo mrtvého hráče „okrást“ o zcizitelné herní předměty.
11) Je možné útočit na každou NPC postavu, která se v případě smrti chová dle scénáře.
12) Ve hře jsou zbraně děleny na 5 kategorií – krátké manuální, krátké automatické, dlouhé manuální, dlouhé automatické a zbraně kontaktní.
13) Ke každé střelné zbrani dostane hráč povolení, které musí stále nosit s sebou. V případě, že o něj přijde, musí zbraň odevzdat v Baru. Jakékoliv NPC může povolení kontrolovat.
 
 
 
Zajatec

1) Zajat může být hráč zraněný nebo překvapený. Pokud je zajatý hráč zraněný, musí být ihned ošetřen. Překvapením hráče je myšleno přiblížení se na takovou vzdálenost, aby ho bylo možno zabít zbraní nablízko.
2) Zajatec musí ze všech svých odhalených zbraní vyjmout zásobníky a uložit je do kapsy. Tyto zásobníky smí použít až po oživení, nebo po osvobození.
3) Vyslýchání musí být přítomen velitel frakce, případně osoba určená hrou. Neplatí u stalkerů.
4) Zajatec smí být držen nejdéle 30 minut. Po skončení této doby, musí být buď propuštěn, nebo zabit. Po propuštění hráč obléká reflexní vestu a jde do nejbližší of zóny, poté se ihned vrací do hry.
 
 
Anomálie a artefakty

1) Ve hře se vyskytuje 8 anomálií – Babí sliz, Pálivé chmýří, Pavučina, Elektra, Hořák, Masomlejnek,Trampolína a Tlak. Bližší popis podoby anomálií bude na webu hry.
2) Ve hře je 9 druhů artefaktů – Kapka, Skořepina, Ohnivá koule, Měsíční svit, Kamenný květ, Gravi, Slída, Máminy Korále a Krystal.
3) Při fyzickém kontaktu s anomálií je hráč mrtvý. Výjimku tvoří gravitační anomálie, které hráče zabijí, pokud se dostane do jejich dosahu (3m od značky). Pokud dojde k fyzickému kontaktu anomálie s jakýmkoliv předmětem, je předmět okamžitě zničen a nelze dále používat.
4) Zóny se zvýšenou Radioaktivitou jsou označeny cedulemi se znakem radioaktivity. Pokud hráč takovou ceduli uvidí, nachází se v zamořené oblasti a má 5 vteřin na to dostat se z dosahu, tzn., na vzdálenost 15 metrů od cedule.
5) Nemoc z ozáření – pokud se hráč nedostane v daném čase z dosahu radioaktivity, byl ozářen. Do této chvíle může nejrychleji chodit, potácí se, může používat pouze krátkou zbraň. Pokud není do 1 hodiny vyléčen, umírá.
6) Artefakty Gravi, Slída, Máminy Korále a Krystal není možné vzít, ani s nimi jakýmkoliv způsobem manipulovat bez speciální přepravky na artefakty.
7) Najednou je možné nést pouze 1 artefakt.
 
 
Mutanti

1) Ve hře je několik druhů mutantů – Zombie, Zombifikovaný stalker, Upír, Snork a Kontroler.
2) Pokud se mutant fyzicky dotkne hráče, je hráč mrtvý.
3) Pokud je hráč zasažen tenisovým míčem, znamená to, že byl ovládnut Kontrolorem. Hráč okamžitě znehybní a počká, až mu Kontroler sdělí, co má hráč dělat. Od té chvíle je hráč 20 minut pod vládou Kontrolera a musí plnit jeho příkazy. Po uplynutí těchto 20 min si hráč obléká reflexní vestu a jde do nejbližší of zóny, pak se hned vrací do hry.
4) Každý mutant má u sebe „kořist“.
 
 
Frakce

V Zóně je šest skupin, které se liší organizací, výbavou, úkoly atd. Jsou jimi Vojsko, Vědci, Monolit, Freedoom, Duty a Stalkeři. Jejich podrobnější popis je na webu v sekci frakce. Pokud se hráč zaregistruje do frakce, zůstává u ní napořád. Změna frakce je možná jedině herně, například zběhnutí, ale tuto skutečnost musí nahlásit organizátorům.

 
 
Úkoly

Úkoly hráči dostávají od NPC postav a každý zadaný úkol je hráči zapsán do PDA. Pokud hráč zemře, jsou mu na mrtvolišti všechny nedokončené úkoly zaškrtnuty jako nesplněné. Některé úkoly mohou být časově omezené, je proto lepší, má-li hráč hodinky. Úkol vždy vyplácí zadávající NPC.
 
 
Skilly

Hráč si vybere pro svou postavu  jeden skill a za každý třetí odehraný larp si může vybrat 1 nový skill. Jejich detailní popis je uveden na webových stránkách. Členové frakcí mají první skill přiřazen napevno. Svobodní stalkeři nejsou členy žádné frakce a tudíž si skilly vybírají dle své volby.
 
 
Of zóny

Ve hře jsou tzv. „of zóny“. Jsou to místa, kde platí zákaz jakékoliv střelby nebo jiného boje. Během boje je zakázáno vstupovat do of zóny. Každá frakční základna má vyhrazenu 1 místnost „of zóny“.
 
 
Bar

Bar je místo, kde se scházejí stalkeři ze všech koutů Zóny. Odpočívají zde, mohou si zde koupit jídlo a pití a také přijímat úkoly NPC. Bar je „of zóna“.
 

Peníze

Ve hře se platí herní měnou jménem „Zarjad“. Jedná se o bankovky v hodnotách 50, 100, 200, 500 a 1 000. Peníze může hráč získat plněním úkolů, prodejem artefaktů, apod.

 
 
Skrýše

Skrýše jsou místa, kde si někteří stalkeři kdysi ukryli své věci a mohou obsahovat téměř cokoliv… včetně pastí nastražených pravými majiteli.
 
 
Ošetření

K ošetření zraněného hráče slouží Obvazy. Obvaz může použít pouze Polní medik, hráč, který projde výcvikem na medika u NPC Polní chirurg. Zraněný hráč nemůže použít Obvaz sám na sebe, ale může ho dát jinému hráči-medikovi, který ho chce ošetřit.
Další možností pro zraněné hráče je Valproic. Zraněný hráč ho použije pozřením tabletky, poté má 30 minut na to, aby vyhledal ošetření, pokud do té doby nevyhledá ošetření, je zraněný. Po skončení účinků Valproicu nelze aplikovat další. Po použití Valproicu je hráč omezen stejnými účinky jako u nemoci z ozáření
 
Antirady a vodka

Antirady prodlužují hráči čas na únik z radiací zamořených oblastí. Hráč použije antirad vystříknutím obsahu injekce a následujících 30 min bude mít 10 sec útěk z radiace.
Vodka také slouží na obranu proti radiaci a to stejně jako antirad, ale kratší dobu než antirad – účinkuje 10 min. Je běžně k dostání v Baru, ale pozor, účinky vodky se nesčítají!
 
 
Přepravka na artefakty

Některé druhy artefaktů nelze bezpečně přenášet bez speciální přepravky.
 
 
Oblek SSP-99

Vědecký oblek SSP-99 chrání proti radioaktivnímu záření beta a pálivému chmýří, hráč ho však musí mít oblečený včetně respirátoru, aby plnil svou ochranou funkci.

 
 
Vortex

Problémem obyvatel Zóny už nejsou pouze anomálie, radiace či mutanti, ale v poslední době i drogy. Droga známá jako „Vortex“ má euforické účinky, které ovšem nejsou zadarmo. Bez přístupu k droze propadají závislí různým abstinenčním příznakům – od naprosté netečnosti až po záchvaty hysterie a úzkosti.
 
Blowout
 
Blowout bude ohlášen několika po sobě vystřelenými světlicemi. Toto označuje zvýšené nebezpečí Blowoutu. Od této chvíle běží časovač 5 minut, kdy mají hráči čas na to, aby si našli úkryt před radiací. Tento úkryt může být jakákoli budova, která má zděné všechny 4 stěny (Nezáleží na tom, že nemá střechu, to nemá žádná). Pozor! Časovač běží od první vystřelené světlice, proto neváhejte. Nevíte, jestli tu, co jste viděli, je ta první. I když by mely být dost viditelné. Nejdéle do pěti minut od vystřelení světlic může nastat Blownout. Kdo nebude v této době v krytu, je automaticky mrtev, bez možnosti oživení či vyléčení.
 
 
Otázky a připomínky směrujte na fórum, kde je k dispozici debata o pravidlech
 
Děkujeme Globalsoftgames.com za laskavé svolení k čerpání z jejich textů. Děkujeme taky PASS za inspiraci při tvorbě těchto pravidel.
 
Pravidla sepsal Thales a Case